معرفی مسئولین

نام و نام خانوادگي: سيد احمد هاشمي  

وب سايت: www.dr-hashemi.com      

ايميل: hmd_hashemi@yahoo.com 

تحصيلات: دکتراي تخصصي (P.h.D): برنامه ­­ريزي درسي، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران، 1388.

      رتبه علمي : دانشيار برنامه ريري درسي.

 

     تجارب شغلي:    عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد از سال تحصيلي 1389-1388 تاکنون، پژوهشگر برتر منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي در گروه علوم انساني و اجتماعي در سال­هاي 1390 و 1393،  پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد از سال تحصيلي 85- 84 تاکنون، دبير کميته تخصصي گسترش آموزش عالي استان فارس از سال1391 تاکنون، عضو شوراي مشورتي و سياستگذاري اداره­ي کل نظارت و ارزيابي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1390، مدير گروه آموزش ابتدايي از سال 1385 تا 1388، مدير گروه دکتري برنامه ريزي درسي از سال 1393 تا کنون، معاونت آموزشي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد از سال 1388 تا ابان 93،رييس دانشگاه ازاد اسلامي واحد لامرد از اذر 94تا کنون  ،دبير کميته­ي علمي همايش­هاي ملي و منطقه­اي (7 مورد)، عضو هيأت تحريريه 3 مجله­ي بين­المللي، عضو انجمن مطالعات برنامه­ي درسي ايران (I.C.S.A)، عضو کارگروه آموزشي و تحصيلات تکميلي ستاد هماهنگي استان فارس از سال 1393 تا1394، عضو کميته نظارت بر مصوبات هيات امناء دانشگاه آزاد اسلامي استان فارس از سال 1393 تا کنون. عضو کميته نظارت و بازديد از واحدهاي استان فارس وارزيابي فعاليت هاي ستاد اقامه نماز از سال1395 تا کنون ،عضو شوراي اقتصاد وسرمايه گذاري دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي استان فارس از سال 94 تاکنون، عضو  Advisory Board مجله­­ي بين ­المللي آموزش(International Journal of Instruction) ،عضو هيأت تحريريه­­ي مجله­­ي بين المللي سيستم ارزيابي آموزش پنجاب ( Punjab Education Assessment System(PEAS ،عضو Editorial Team مجله بين المللي مطالعات در آموزش پرورش  مدرس دوره­ هاي آموزشي در زمينه­ هاي مديريت، روان شناسي و علوم تربيتي در موسسات اداري و آموزشي  عضو هيات اجراي جذب دانشگاه ازاد اسلامي استان فارس از سال95 تا کنون  .  عضو انجمن مطالعات برنامه­‌ي درسي ايران (I.C.S.A ..

کتاب ها:    1- تعليم و تربيت اسلامي، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد 2- مقدمه ­اي بر روش ­هاي تحقيق در فلسفه (با تأکيد بر فلسفه­ ي تعليم و تربيت)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد  3-والدين و آموزش و پرورش (مشارکت والدين در مدارس)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد 4- انگيزش (مفاهيم و نظريه هاي انگيزش، و کاربردهاي آن در آموزش و پرورش)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد5- برنامه­ريزي درسي (اصول و کاربرد)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد 6-تدريس موثر (شواهد و اقدامات ) ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد،چاپ اول. 7- پژوهش در علوم تربيتي و روان شناسي (بررسي انواع پژوهش به همراه راهنماي عملي نگارش پايان نامه، رساله ومقاله)، انتشارات خسرو و شيرين،چاپ اول8- آموزش عالي (مفاهيم و رويکردها)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد 9- فرهنگ و تعليم وتربيت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد10- پژوهش در علوم تربيتي و روان شناسي (بررسي انواع پژوهش به همراه راهنماي عملي نگارش پايان نامه،رساله ومقاله)، ويرايش جديد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد ،چاپ دوم 11- فن اوري اطلاعات و ارتباطات در اموزش عالي، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد 12- تفکر انتقادي؛ هدف اساسي تعليم و تربيت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد13- هنر و تربيت ديني، تهران: انتشارات تايماز14- مدارس هوشمند، تهران: انتشارات تايماز15- آمار و کاربرد آن در علوم تربيتي و روانشناسي، تهران: انتشارات تايماز16.- مباني مديريت آموزشي، تهران: انتشارات تايماز.17- مباني سازمان و مديريت، تهران: انتشارات تايماز18- مطالعه ي غير درسي (جايگاه و کاربرد)، تهران: انتشارات تايماز19- برنامه­ريزي درسي (اصول و کاربرد)، ويرايش جديد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد، چاپ دوم20- آموزش علوم تجربي در دوره ابتدايي، تهران: انتشارات تايماز21- هويت حرفه­اي معلمان (اصول و راهکارها)، تهران: انتشارات تايماز22-نگرش سيستمي در برنامه ريزي اموزشي و درسي ، تهران: انتشارات تايماز23- تدريس موثر (شواهد و اقدامات ) ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد،چاپ دوم24- اصول سرپرستي ، تهران: انتشارات تايماز25--فلسفه آموزش وپرورش ،تهران: انتشارات تايماز26- روش هاي تحقيق در علوم انساني ، تهران: انتشارات تايماز27- اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي ، تهران: انتشارات تايماز 28-تکنولوژي اموزشي، تهران: انتشارات تايماز29- روش هاي تدريس پيشرفته  ، تهران: انتشارات تايماز30-اموزش هنر در دوره ابتدايي، تهران: انتشارات تايماز آموزش وپرورش 31-  آموزش و پرورش تطبيقي، تهران: انتشارات تايماز32- طراحي آموزشي ، تهران: انتشارات تايماز33- روان شناسي يادگيري ، تهران: انتشارات تايماز34- مديريت آموزشگاهي ، تهران: انتشارات تايماز 35-آشنايي با فعاليتهاي تربيتي اجتماعي  ، تهران: انتشارات تايماز36- نظريه هاي برنامه ي درسي ، تهران: انتشارات شيوارسا37-فراترازيادگيريباارزشيابي توصيفي.تهران: انتشارات تايماز.38-رويکردهاي نوين آموزشي درهزاره سوم.تهران: انتشارات تايماز.39-کارکردهاي آموزش و پروروش پايدار.تهران :انتشارات تايماز.40-چشم اندازهاي يادگيري(مغز.ذهن.تربيت)تهران: انتشارات گيوا.41-تفکرانتقادي در علوم تجربي دوره ي ابتدايي.تهران: انتشارات تايماز