معرفی مسئولین

                                                                                                                                      

محمد رضا قائدي ، معاون دانشگاه  و رئيس مرکز آموزشي فرهنگي سما شيراز در سال 1380 در رشته علوم سياسي در مقطع کارشناسي ارشد با  رتبه دوم فارغ التحصيل  گرديدند . در سال  1382 به  عنوان پژوهشگر رتبه اول صدا و سيما و همچنين به عنوان پژوهشگر عالي مو سسه مطالعات کاربردي  برگزيده شدند.تاکنون 20 مقاله از ايشان در نشريات و مجلات معتبر علمي کشور چاپ شده است . 3 مقاله نيز در همايشهاي بين المللي ارائه نموده اند. در حال حاضر  مشاور علمي فصلنامه علمي  پژوهشي ”عمليات رواني“ و ماهنامه گزارشهاي نظام راهبردي“نگاه“ بوده اند .

رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور آباد ممسني ، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ني ريز ، معاونت  آموزشي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي ني ريز  از جمله سوابق کاري ايشان به حساب مي آيد.

گزيده اي از مقالات ايشان :

· ”اهداف ناتو در گسترش به شرق“ ، فصلنامه مطالعات دفاعي و امنيتي سال نهم ، شماره 30 بهار 1381

· ”نوع نگرش به اسلام و ايران در استراتژي امنيت ملي آمريکا“ماهنامه نگاه ( گزارش ها و تحليلهاي نظامي – راهبردي)،سال سوم شماره 31

· ” اروپاي شرقي و گسترش ناتو ، علل و انگيزه هاي عضويت ” ، ماهنامه  نگاه ، سال سوم شماره 32 اسفند 1381

· ”ناتو پس از 11 سپتامبر“ ماهنامه نگاه ، سال چهارم شماره 41 ، دي و بهمن 1382

· ” عمليات رواني نو محافظه کاران بر ضد جمهوري اسلامي ايران“ ، فصلنامه علمي – پژوهشي عمليات رواني ، سال اول شماره 3

· ” بررسي علل تمايل کشورهاي شرق براي عضويت در ناتو“ شماره هاي 270-271 و 272 ، دي –آذر و بهمن 1381

· ”نگرش نو محافظه کاران آمريکا درباره چگونگي برخورد با جمهوري اسلامي ايران“ بررسي هاي موردي 28 ، موسسه مطالعات کاربردي

· ”جنبش دانشجويي و علل گرايش دانشجويان به سياست ” بررسي هاي موردي 17 ، موسسه مطالعات کاربردي ، واحد پژوهش

· ”آسيب شناسي قوه قضاييه از ديدگاه مقام معظم رهبري ”، بررسي هاي موردي 21 ،مطالعات کاربردي ، واحد پژوهش

· ”استقلال قوه قضاييه ؛ بررسي برخي نگرشها ” بررسي هاي موردي 6 ، موسسه مطالعات کاربردي ، واحد پژوهش ، شنبه 81/7/10

· ” بررسي چالشهاي فراروي نظام ج. 1.ايران در دهه سوم انقلاب“ کارگاه پژوهشي بحران شناسي ، مؤسسه مطالعات کاربردي،واحد پژوهش

· ”بازتاب رسانه اي نتايج دومين روز انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا“ بررسي هاي موردي 11، مؤسسه مطالعات کاربردي،واحد پژوهش

· ”تازه هاي پژوهش“ ، مؤسسه مطالعات کاربردي،واحد پژوهش ،1382

· ”آسيب شناسي احزاب سياسي در ايران“ مؤسسه مطالعات کاربردي،مهرماه 1382

· ”مصاحبه با هفته نامه صبح صادق ” هدف جنبش نرم افزاري“ هفته نامه صبح صادق ، دوشنبه 82/2/19 سال سوم شماره 104

· ” ايالات متحده و کشورهاي اروپايي عضو ناتو ” ، روزنامه سياست روز ، دوشنبه 81/4/31سال دوم شماره 3590

· ”راهبرد نگاه به شرق روسيه ” دوهفته نامه سردار،دوشنبه 81/6/18 ، شماره 177

· ”نگرش اوراسيايي روسيه در خصوص گسترش ناتو“ دو هفته نامه سرو ، سال سوم شماره 32 نيمه دوم تير و نيمه اول مردادماه 1381

· ”استراتژي ايالات متحده نسبت به اسلام و ايران“ همايش بين المللي انقلاب اسلامي ، تهران ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

· ”مشروعيت نظام سياسي و کارايي نظام ” ، بررسي هاي موردي 2 ، موسسه مطالعات کاربردي ، واحد پژوهش ، آبان 81

· ”مؤلفه هاي نظري بحران“ فصلنامه راهبرد (نشريه مرکز تحقيقات استراتژيک ) شماره 29 پاييز 1382

· ”استراتژي روسيه در قبال گسترش ناتو به شرق ” فصلنامه راهبرد ، شماره 24 تابستان 1381

· ”مشروعيت و کارآمدي نظام سياسي ” ، فصلنامه راهبرد ، شماره 31 بهار 1383

· ” نگرش آمريکا به اعضاي اروپايي ناتو” ، شماره هاي 275 و 276 ، فروردين و ارديبهشت 1382

· ”تحليلي بر آسيب شناسي انتخابات در جمهوري اسلامي ايران“ ، گزارش راهبردي مؤسسه مطالعات ملي، دي 1382

· ” قو? قضاييه از منظر مقام معظم رهبري“ بررسي هاي موردي ، شماره 35 مؤسسه مطالعات کاربردي ، واحد پژوهش ،مرداد 1383

· ”بحران هويت در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جمهوري اسلامي ايران“بررسي هاي موردي31 ،مؤسسه مطالعات کاربردي

· ”گروهها و لايي هاي  مؤثر بر سياست خارجي آمريکا ” همايش خاورميانه پس از اشغال عراق ، اصفهان ، خرداد 1383

پست الکترونيکي : mr.ghaedi@iaushirazsama.ac.ir