معرفی مسئولین

گزيده اي از فعاليت هاي پژوهشي سرکار خانم حق پناه:

پذيرش و چاپ مقالات در نشريات و همايشهايي به شرح زير

* مقاله با عنوان تاثير متقابل فرم،فضا و عملکرد (نقش عوامل محيطي و اقليمي در طراحي) در دومين کنفرانس بين المللي معماري و سازه ،ارديبهشت ماه 1390،تهران

* مقاله با عنوان تکنولوژي ساخت در توليد انبوه مسکن در دومين کنفرانس بين المللي معماري و سازه ،ارديبهشت ماه 1390،تهران

* مقاله با عنوان رويكردي به مسائل زيست محيطي سكونتگاههاي روستايي در اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي ،مسكن و بافت ،ارديبهشت ماه 1389،تهران

* مقاله با عنوان تكنولو‍‍‍ژي ساخت در توليد انبوه مسكن روستايي در اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي ،مسكن و بافت ،ارديبهشت ماه 1389،تهران

*مقاله با عنوان معماري پايدار و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان در اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي ،مسكن و بافت ،ارديبهشت ماه 1389،تهران

* مقاله با عنوان بررسي اثرات كالبدي اجراي طرح هاي هادي روستايي در اولين كنفرانس ملي،مسكن  و توسعه كالبدي روستا،آذرماه 1388،سيستان و بلوچستان

* مقاله با عنوان نقش انرژي خورشيدي در ساختمان روستايي در دومين همايش ملي سوخت،انرژي و محيط زيست ،ارديبهشت ماه  1388،كرمانشاه

* مقاله با عنوان الگوهاي معماري پايدار در كوير ايران و همخواني آن با اكولوژي در اولين همايش ملي معماري پايدار،اسفندماه  1388،همدان

* مقاله با عنوان تاثير اقليم و محيط در طراحي معماري در اولين همايش منطقه اي عمران و معماري ،ارديبهشت ماه 1390،آمل

* مقاله با عنوان بررسي راهكارهاي معماري هوشمند در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي در اولين همايش منطقه اي عمران و معماري ،ارديبهشت ماه 1390،آمل

*ارائه مقاله با عنوان اهميت مركز شهر و ضرورت توجه به آن در نشريه نگرش نظام مهندسي استان فارس ،بهار 1388

* مقاله با عنوان مديريت و ارتقاي كيفيت زندگي در سكونتگاههاي غير رسمي در ايران در فصلنامه تخصصي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مسكن و محيط روستا ،بهار 1388

* مقاله با عنوان بررسي اصول طراحي و برنامه ريزي شهر پايدار در نشريه گزارش نظام مهندسي استان فارس،در نوبت چاپ

* مقاله با عنوان زمين بازي كودكان در ماهنامه خبري آموزشي سما،شهريور ماه 1388

فعاليت هاي اجرايي:

عضو هيئت علمي رشته معماري آموزشکده فني و حرفه اي سما شيراز

مدير گروه رشته معماري آموزشكده فني و حرفه اي سما شيراز،واحد خواهران

معاونت آموزشي ،پژوهشي آموزشکده فني و حرفه اي سما شيراز(واحد خواهران)

رياست  آموزشكده فني و حرفه اي سما شيراز،واحد خواهران

عضو شوراي پژوهشي آموزشکده فني و حرفه اي سما شيراز

عضو شوراي انفورماتيک آموزشکده فني و حرفه اي سما شيراز

عضو شوراي رباتيک آموزشکده فني و حرفه اي سما شيراز

عضو شورا پژوهشي  گروه معماري آموزش و پرورش استان فارس