معرفی کارکنان اداره آموزش
دانشکده گلدشت دانشکده گلستان

معاون آموزشی و پژوهشی
آقای امین رئیسی
معاون آمورشی پژوهشی
خانم راضیه جعفری
مدیر آموزش
آقای مهدی شیبانی
مدیر آموزش
و کارشناس گروه آسانسور و یله برقی
خانم بهارک شیبانی
کارشناس گروه های
گرافیک، حسابداری
 نقاشی،
خانم نرگس پرند
کارشناس گروه های
ساختمان،کامییوتر
خانم فاطمه اژدری
کارشناس گروه
معماری،
آقای محمد رضا صابری
کارشناس گروه های
الکترونیک،الکتروتکنیک،تاسیسات،صنایع شیمیایی
خانم سوسن تقی زاده
مسئول دایره امتحانات
آقای احمد جابری
مسئول دایره امتحانات
خانم زینب داردان
مسئول بایگانی آموزش
آقای ایرج امیدوار
مسئول بایگانی آموزش