معرفی کارکنان اداره آموزش
دانشکده گلدشت دانشکده گلستان
آقای مهندس محسن شایق
معاون آموزشی و پژوهشی
آقای دکتر امین رئیسی
معاون آمورشی پژوهشی
خانم راضیه جعفری
مدیر آموزش
آقای مهدی شیبانی
مدیر آموزش
و کارشناس گروه آسانسور و یله برقی
خانم بهارک شیبانی
کارشناس گروه های
گرافیک، حسابداری
 نقاشی،
آقای احمد جابری
کارشناس گروه های
ساختمان،کامییوتر
خانم فاطمه اژدری
کارشناس گروه
معماری،
آقای محمد رضا صابری
کارشناس گروه های
الکترونیک،الکتروتکنیک،تاسیسات،صنایع شیمیایی
خانم سوسن تقی زاده
مسئول دایره امتحانات
خانم نرگس پرند
مسئول دایره امتحانات
خانم زینب داردان
مسئول بایگانی آموزش
آقای ایرج امیدوار
مسئول بایگانی آموزش