معرفی کارکنان حوزه اداري و مالي
 

زهرا برزگر
معاونت پشتیبانی
 
 

بهنام حیدری
مدیر امور اداری
 
 

احد تربيه جو
كارشناس امور مالي
 
 

آزاده حیدری
كارشناس امور مالي
 
 

زهرا سالاری
كارشناس امور مالي مدارس
 
 

سارا پيري
كارشناس امور مالي مدارس
 
 

زهرا امینی
مسئول دبیرخانه
 
 

سعید ایزدی
مسئول دبیرخانه
 
 

مهسا ندیمی
مسئول صندوق رفاه
 
 

مجتبی علوی نژاد
مسئول شهریه
 
 

الهام علیایی
مسئول شهریه
 
 

شهرام شهریاری
مسئول انبار