امور فارغ التحصیلان
 
 

قابل توجه دانشجویان دختر ترم آخر(اطلاعیه سال تحصیلی 93-92)

اداره فارغ التحصیلان

 

 

تشکيل پرونده

ü      مراجعه اوليه دانشجو

ü      پرکردن فرم درخواست                                        

ü      ارائه فرم مدارک به دانشجو و تاريخ مراجعه بعدی                                       

ü      ثبت در دفتر و شماره فارغ التحصيلی

ü      ارائه فرم درخواست دانشجو جهت تأييد به آموزش   

ü      مراجعه دوم دانشجو

ü      تحويل مدارک از دانشجو و تشکيل پرونده

ü      ثبت فيش در دفترو تحويل پرونده جهت ثبت تاريخ فراغت وصدور گواهينامه   

ü      ثبت تاريخ فارغ التحصيلی در کامپيوتر

ü      ارائه برگ تسويه حساب به دانشجو

ü      مراجعات بعدی دانشجو

ü      تحويل گواهينامه موقت (ارائه کارت دانشجويی،کارت پايان خدمت، تسويه حساب،ارزش تحصيلی)

ü      تحويل گواهی انشايی (يک نسخه در پرونده)

ü      تحويل دانشنامه (بررسی لاشه پرونده)

ü      تحويل نامه جهت ديپلم هنرستان ( يک نسخه در پرونده)

ü      تحويل نامه تأييديه تحصيلی و ريز نمرات ( اصل نامه در پرونده)

بايگاني

لاشه پرونده بعد از صدور دانشنامه شامل موارد زير است :

ü      کپي فيش  5500

üدو عدد تمبر 10000 ريالي( تمبر متفرقه) از بانك ملي

ü      1 قطعه عکس

ü       کپي گواهينامه موقت

ü      نامه هاي دانشجويی

ü       فرم 1 و2

ü      کپی شناسنامه

ü       ريز نمرات هنرستان

ü       ريز نمرات کارداني در صورت معرفي استاد و کارآموزی و پروژه

ü      کارت دانشجويی

ü      تسويه حساب

ü       کارت پايان خدمت

ü      ارزش تحصيلی

ü      چک ليست

ü      تأييديه آموزش

صدور گواهينامه

1- صدور فرم 1 – 2 – 3

2- تنظيم پرونده (شامل فيش 5500 – کپی شناسنامه – ديپلم – رتبه نمره – ريز نمرات – فرم 1،2،3 (جهت گواهينامه موقت)

3- جداسازی لاشه (2 قطعه عکس – کپی فيش ها)

4- ثبت شماره فراغت بر روی پوشه و ثبت در دفتر انديکاتور و کامپيوتر

5- بررسی فرم شماره 1،2،3 در صورت تأييديه آموزش

6- ارسال پرونده جهت امضاء به آموزش و امتحانات

7- صدور گواهينامه موقت ( ارسال به دانشگاه جهت امضاء )

8- صدور چک ليست

صدور دانشنامه

ü      جداسازی کپی شناسنامه (ريز نمرات و فرم 1،2 به لاشه پرونده و انتقال 1 قطعه عکس به روی پرونده همراه با کپی گواهينامه موقت)

ü      صدور دانشنامه و چسباندن عکس وتمبر (انتقال به دانشگاه جهت امضاء)

ü      ثبت شماره انديکاتور گواهينامه موقت

ü      ثبت مشخصات در دفتر انديکاتور دانشنامه

ü      انجام مراحل کامپيوتري و دسته بندی 50 تايی جهت ارسال به تهران