دانلود فرم های آموزشی


ردیفنام فرمدانلود فرم
1 ثبت نام پروژه فارغ التحصيلي رشته كامپيوتر دانلود فایل
2 تاييديه فراغت دانلود فایل
3 تسويه حساب دانلود فایل
4 تغيير شهريه دانلود فایل
5 تقاضاي حذف ترم دانلود فایل
6 حذف نهايي دانلود فایل
7 غيبت بيش از 3 جلسه دانلود فایل
8 فارغ التحصيلي دانلود فایل
9 معادلسازي دانلود فایل
10 معرفي به استاد دانلود فایل
11 مهماني دانلود فایل
12 فرم كارآموزي -ساختمان گلستان دانلود فایل
13 فرم تعيين عنوان پروژه ‍‍ رشته کامپيوتر-ساختمان گلستان دانلود فایل
14 فرم كارآموزي و نمره پروژه -ساختمان گلدشت دانلود فایل
15 فرم ارزشیابی و نمره پروژه -ساختمان گلستان دانلود فایل
16 فرم وام بلند مدت دانلود فایل
17 فرم وام میان مدت دانلود فایل
18 فرم تقسیط شهریه دانلود فایل