دانلود فرم های آموزشی


ردیفنام فرمدانلود فرم
1 تاييديه فراغت دانلود فایل
2 تسويه حساب دانلود فایل
3 تقاضاي حذف ترم دانلود فایل
4 حذف نهايي دانلود فایل
5 غيبت بيش از 3 جلسه دانلود فایل
6 معادلسازي دانلود فایل
7 معرفي به استاد دانلود فایل
8 فارغ التحصیلی دانلود فایل
9 فرم كارآموزي دانلود فایل
10 فرم تعيين عنوان پروژه ‍‍ رشته کامپيوتر-ساختمان گلستان دانلود فایل
11 فرم تعیین نمره پروژه دانلود فایل
12 فرم وام بلند مدت دانلود فایل
13 فرم وام میان مدت دانلود فایل
14 فرم تقسیط شهریه دانلود فایل