معرفي كاركنان امور شهريه و صندوق رفاه
دانشکده دختران دانشکده پسران
خانم الهام عليايي
مسئول شهريه
آقای مجتبي علوي نژاد
مسئول شهريه
خانم مهسا نديمي
مسئول صندوق رفاه