مشمولین

مسئول :

آقای قربانعلی

معافيت تحصيلي دانشجويان :
مشمولان فارغ التحصيل ديپلم و پيش دانشگاهي غير غايب که طبق مقررات دانشگاه آزاد اسلامي در يکي از واحدهاي دانشگاهي پذيرفته شوند تا پايان سقف تعيين شده دوره تحصيلي از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود .
معافیت تحصیلی صادره برای هر مقطع یک بار صادر شده و حداکثر مدت تحصیل در هر مقطع به شرح ذیل    می باشد :

رديف

مقطع تحصيلي

حداکثر مدت مجاز براي تحصيل به سال

1

کارداني

3

2

کارشناسي ناپيوسته

3

3

کارشناسي ارشد ناپيوسته

3

4

دکتري ناپيوسته

5

5

کارشناسي پيوسته

6

6

کارشناسي ارشد پيوسته

8

7

دکتري پزشکي پيوسته

8

به موجب ابلاغيه مذکور دانشجوياني که بيش از سقف مجاز به تحصيل خود ادامه دهند غايب شناخته خواهند شد.
تذکر 1 - مشمولان فارغ التحصيل فوق ديپلم و بالاتر پس از فراغت از تحصيل مدت 6 ماه فرصت دارند تا خود را جهت روشن نمودن وضع مشموليت معرفي نموده تا غايب شناخته نشوند .
تذکر 2-ورود مشمولان به غيبت مانع برخورداري آنان از معافيت تحصيلي خواهد بود .
تذکر 3 –دانشجوياني که از تحصيل انصراف داده و ترک تحصيل نمايند بايد ظرف مدت 4 ماه با ارسال مدارک خود به به سازمان وظيفه عمومي به خدمت اعزام شوند .
تذکر 4 – خروج از کشور دانشجويان مشمول صرفا جهت مسافرتهاي علمي وزيارتي امکان پذير است .
تذکر 5- به دانشجويان مشمولي که عدم مراجعه بيش از يک ماه داشته باشند بلافاصله پس ازمشخص شدن غيبت وعدم مراجعه  آنان کتبا (به آنان وخانواده شان ) تذکرداده شود که در صورت عدم مراجعه بدانشگاه (ظرف يک ماه ) غيبت آنان انصراف و ترک تحصيل تلقي شده و مراتب به معاونت وظيفه عمومي منعکس خواهد شد و اولين زمان غيبت آنان ملاک اقدام مي باشد.

   دانشگاه براي دانشجويان مشمول خود به منظور خروج موقت از كشور برابر مقررات جاري وظيفه عمومي به شرح زير ، گواهي اشتغال به تحصيل صادر مي نمايد .

 ۱- زيارت اماكن متبركه :

• با ارائه مستندات لازم شامل نامه سازمان حج و زيارت براي انجام مناسك حج و يا گواهي دفاتر خدمات مسافرتي و كاروان هاي مجري سفرهاي زيارتي به كشورهاي عراق ، سوريه
• با ارائه مستندات لازم شامل نامه سازمان حج و زيارت براي انجام مناسك حج و يا گواهي دفاتر خدمات مسافرتي و كاروان هاي مجري سفرهاي زيارتي به كشورهاي عراق ، سوريه• ارامنه به مقصد ارمنستان و زرتشتيان به مقصد هندوستان به شرط ارائه گواهي از مراجع مذهبي خود و يا نماينده اقليت هاي مذكور در مجلس شوراي اسلامي

• با ارائه مستندات لازم شامل نامه سازمان حج و زيارت براي انجام مناسك حج و يا گواهي دفاتر خدمات مسافرتي و كاروان هاي مجري سفرهاي زيارتي به كشورهاي عراق ، سوريه• ارامنه به مقصد ارمنستان و زرتشتيان به مقصد هندوستان به شرط ارائه گواهي از مراجع مذهبي خود و يا نماينده اقليت هاي مذكور در مجلس شوراي اسلامي

 ۲- مسابقات ورزشي :

• ورزشكاران و قهرمانان ورزشي مشمول دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي به منظور شركت در مسابقات ورزشي خارج از كشور با ارائه نامه از فدراسيون ورزشي مربوطه و همچنين اصل گواهي امور مشترك فدراسيونهاي سازمان تربيت بدني

 ۳- سفر هاي علمي به خارج از كشور :


• خروج از كشور دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري جهت شركت در كنفرانس هاي علمي و امتحانات اشاره شده با ارائه مستندات مربوطه
• دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ( با احتساب طول دوره كارداني ) كه بيش از يكصد واحد درسي گذرانده ويا سه سال يا بيشتر از ورودشان به دوره مذكور گذشته است جهت شركت در امتحانات زبان و يا امتحانات ورودي مقاطع كارشناسي ارشد دانشگاههاي معتبر خارجي يا شركت در  مسابقات علمي يا ارائه مقاله با ارائه مستندات بشرح ذيل مجاز به خروج از كشور مي باشند :

• دعوتنامه از دبيرخانه يا هيات اجرايي برگزار كننده كنفرانس ها و سمينارهاي  علمي
• دعوتنامه از دانشگاههاي معتبر خارجي مجري آزمون مقطع كارشناسي ارشد
• تاييديه ثبت نام در امتحانات
GRE,TOFEL, IELTS و ...
• تاييديه و گواهي پذيرش و شركت در مسابقات علمي و نمايشگاههاي اختراعات بين المللي با ارائه گواهي از نمايندگي فدراسيون بين المللي اختراعات ضمناً چنانچه دانشجويان مقطع كارداني داراي اختراع يا ابداع ثبت شده در سازمان ثبت اختراعات باشند با ارائه اصل و تصوير گواهي مذكور و همچنين نامه فدراسيون فوق الذكر مي توانند براي شركت در مسابقات و نمايشگاههاي اشاره شده از كشور خارج شوند .

تذكرات :
• دانشجوياني مشمول مقررات مربوط به خروج از كشور مي گردند كه استمرار تحصيل آنان محرز بوده و سنوات مجاز تحصيلي آنان به اتمام نرسيده باشد .
• از نظر مقررات وظيفه عمومي مشمول دريافت و يا صدور معافيت تحصيلي باشد .
• دروس آنان به اتمام نرسيده باشد . 
• سفرهاي علمي بايستي متناسب و مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو و تاثير آن در پيشرفت علمي دانشجو محرز باشد .
• مدت خروج از كشور حداكثر يك ماه است .
 
جهت اطلاع از نحوه و روند  انجام امور مربوطه به بخش تشريح فرايندها ( خروج موقت مشمولين ) مراجعه شود .