فرم پیش ثبت نام در دانشکده سما
 
نام  
نام خانوادگي  
نام پدر  
كد ملي
جنسيت
تلفن ثابت  
تلفن همراه  
پست الكترونيكي
رشته مقطع پایه  
رشته
توضیحات