معرفی کارکنان حوزه پژوهش
ساختمان گلدشت (دانشکده دخترانه) ساختمان گلستان (دانشکده پسرانه)
آقای مهندس محسن شایق
معاون آموزشی و پژوهشی
آقای دکتر امین رییسی
معاون آموزشی پژوهشی

مدیر پژوهش
آقاي احسان اسماعيل خاني
مدیر پژوهش
خانم شیما شمس الدینی
کارشناس رایانه
و مسئول آمار و اطلاعات
خانم زهره كوثر
مسئول انفورماتيك و فناوري اطلاعات
خانم زهرا عصایی
کارشناس رایانه
خانم فاطمه فولادی
مسئول باشگاه پژوهشگران جوان
و كارشناس كارگاه الکترونیک
آقاي احسان یوسفی
کاردان کارگاه کامپیوتر
آقای عبداله رحیمی
کارشناس کارگاه برق
خانم حميده روشن فرد
مسئول کتابخانه
خانم فاطمه غلامي
كارشناس كارگاه الکترونیک
    آقاي حميدرضا رحيمي
كارشناس كارگاه برق
    خانم اعظم فارسی
مسئول کتابخانه