معرفی کارکنان حوزه پژوهش
ساختمان گلدشت (دانشکده دخترانه) ساختمان گلستان (دانشکده پسرانه)

معاون آموزشی و پژوهشی
آقای دکتر امین رییسی
معاون آموزشی پژوهشی

مدیر پژوهش
آقاي احسان اسماعيل خاني
مدیر پژوهش
خانم شیما شمس الدینی
کارشناس رایانه
و مسئول آمار و اطلاعات
خانم زهره كوثر
مسئول انفورماتيك و فناوري اطلاعات
خانم زهرا عصایی
کارشناس رایانه
خانم فاطمه فولادی
مسئول باشگاه پژوهشگران جوان
و كارشناس كارگاه الکترونیک
خانم حميده روشن فرد
مسئول کتابخانه
آقای عبداله رحیمی
کارشناس کارگاه برق

خانم فاطمه غلامي
كارشناس كارگاه الکترونیک
    آقاي حميدرضا رحيمي
كارشناس كارگاه برق
    خانم اعظم فارسی
مسئول کتابخانه

آقاي احسان یوسفی
کارشناس رایانه