معرفی کارکنان حوزه پژوهش
 

مهدی شیبانی
سرپرست معاونت آموزشی
تلفن داخلی:103
 

حمیدرضا رحیمی
کارشناس آموزش
تلفن داخلی:197
 

نرگس پرند
مسئول دایره امتحانات
تلفن داخلی:150
 

ایرج امیدوار
مسئول بایگانی آموزش
تلفن داخلی:193
 

احسان اسماعيل خاني
کارشناس فناوری
تلفن داخلی:174
 

زهره كوثر
مسئول فناوري
تلفن داخلی:178
 

فاطمه فولادی
مسئول باشگاه پژوهشگران جوان
تلفن داخلی:119
 

احسان یوسفی
کارشناس کارگاه کامپیوتر
تلفن داخلی:117
 

اعظم فارسی
مسئول کتابخانه و کارشناس آموزش
تلفن داخلی:180
 

سوسن تقی زاده
کارشناس آموزش
تلفن داخلی:113
 

بهارک شیبانی
کارشناس آموزش
تلفن داخلی:110