اداره امور دانشجویان
 امور رفاهی دانشجویان
 

اداره امور دانشجويي :

اداره امور دانشجويي از مهر سال 1382 فعاليت رسمي خود را آغاز نمود. اين اداره در زمينه وام هاي مختلف از قبيل مسكن، ازدواج، ضروري و شهريه، تقسيط شهريه،‌ ارائه تخفيف شهريه به دانشجويان شاهدو دانشجويان ممتاز (طبق بخشنامه هاي جاري) بيمه حوادث دانشجويي، تغذيه و بهداشت و صدور كارت دانشجويي، و سرويس اياب و ذهاب فعاليت مي نمايد. 

بیمه حوادث دانشجویی:

بيمه حادثه براي دانشجويان الزامي است لذا حق بيمه كليه دانشجويان كه برابر با مبلغ پنج هزار ريال (10000 ريال) مي باشد توسط واحدها در هنگام ثبت نام از دانشجو دريافت مي شود.

در صورت بروز حادثه دانشجوي حادثه ديده يا ولي دانشجو براي دريافت خسارت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از بروز حادثه با تكميل فرم درخواست حادثه نسبت به ارائه مدارك زير به كميته پرداخت خسارت واحد اقدام كند:

1)گزارش حادثه كه به تاييد مراجع ذيربط رسيده باشد.

2)مدرك و صورت هزينه هاي بيمارستاني در زمان حادثه با مشخصات كامل حادثه ديده.

3)گواهي پزشكي قانوني مبتني بر بروز نقص عضو در زمان حادثه با ذكر درصد آن.

4)گواهي فوت.

تبصره 1- كليه صورت هزينه هاي بيمارستاني بايد بصورت اصل ارائه گردد.

تبصره 2- چنانچه دانشجو تحت پوشش ساير بيمه ها اعم از تامين اجتماعي يا خدمات درماني نيز باشد مدارك ارائه شده با ذكر ميزان مبلغ دريافتي بايد توسط بيمه گران مذكور تاييد و مدارك برابر اصل باشد.

تبصره 3- كليه مدارك مربوط به گزارش حادثه، فوت يا گزارش نيروي انتظامي بايد به صورت اصل يا تصوير برابر اصل شده توسط دادگستري ارائه گردد. 

وام ازدواج:

در جهت تشويق دانشجويان به امر مقدس ازدواج در حين تحصيل،‌ بعنوان تامين بخشي از هزينه، چنانچه از تاريخ عقد دانشجو بيش از شش ماه سپري نشده مي تواند با ارائه مدارك و تكميل فرم از مزاياي وام ازدواج استفاده نمايد.

مدارك مورد نياز:

1- كپي صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو و ضامن

2- كپي پيرينت دانشجويي يا كارنامه مالي

3- پوشه

4- چك يا سفته

5- ضامن

الف) كارمند رسمي دولت، معرفي نامه كسر از حقوق، فيش حقوقي و سفته

ب) كاسب معتبر با ارائه جواز كسب (چك)

ج) چك با فيش حقوقي

-6 كپي صفحه هاي 5، 4، 3، 2 سند ازدواج

-7 اصل سند ازوداج جهت تطبيق 

وام مسکن:

به منظور تامين بخشي از هزينه مسكن دانشجويان غير بومي در صورت ارائه اجاره نامه مورد قبول است.

مدارك مورد نياز:

1- كپي صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجويان و ضامن

2- كپي پيرينت دانشجويي

3- پوشه

4- چك يا سفته

5- ضامن

الف) كارمند رسمي دولت، معرفي نامه كسر از حقوق، فيش و سفته

ب) كاسب معتبر با ارائه جواز كسب (چك)

ج) چك + فيش حقوقي

6-  اصل اجاره مسكن جهت تطبيق

7-  كپي اجاره مسكن

وام شهریه:

دانشجو با ارائه مداركي، دال بر عدم مشروط و نيز با تكميل فرم مربوطه، مي تواند از اين وام بهره مند شود.

مدارك مورد نياز:

1- كپي صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجويان و ضامن

2- كپي پرينت دانشجويي

3-  پوشه

4- چك يا سفته

5- ضامن

الف) كارمند رسمي دولت، معرفي نامه كسر از حقوق، فيش حقوقي

ب) كاسب معتبر با ارائه جواز كسب (چك)

ج) چك + فيش حقوقي

وام ضروری:

براي موارد استثنايي، انجام امور اضطراري از قبيل درماني،‌ بستري شدن در بيمارستان و حوادث غير مترقبه، در صورت ارائه مدارك قابل پرداخت است.

شرایط استفاده از تخفیف:

1-6 -تخفيف شهريه كاركنان: كليه كاركنان غير عضو هيات علمي تمام وقت و بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مدارس آزاد اسلامي،‌ همسر و فرزندان تحت تكفل آنان كه در يكي از واحدها يا مراكز آموزشي دانشگاه به تحصيل اشتغال دارند.

1-1-6 -اعطاي تخفيف در هر نيمسال با ارائه گواهي اشتغال به كار توسط اداره كل امور كاركنان سازمان مركزي و يا با امضاي بالاترين مقام مسئول واحد دانشگاهي مربوط صورت مي گيرد.

2-1-6 - تخفيف با ارائه صورت حساب شهريه پرداختني، بايد توسط واحد صادر كننده معرفي نامه اشتغال به متقاضي پرداخت شود.

3-1-6 -چنانچه دانشجو مشروط شود در نيمسال بعد مشمول تخفيف نمي شود.

2-6 -تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز علمي:

1-2-6 -به دانشجويان رتبه اول هر رشته ورودي هر سال و در مقاطع كارداني پيوسته و ناپيوسته، تخفيفي معادل 25 درصد و براي دانشجويان رتبه دوم معادل 15 درصد و براي دانشجويان رتبه سوم 10 درصد، در نيمسال بعد تعلق مي گيرد.

تبصره: در مواردي كه به دليل تاخير در اعلام نمرات امتحاني برخي از دروس،‌گزينش دانشجوي ممتاز هر رشته و مقطع در سال مذكور منوط به قطعي شدن تمام نمرات باشد در اين صورت تخفيف شهريه دانشجوي ذي نفع به حساب وي منظور خواهد شد.

3-6 -تخفيف شهريه نفرات برتر آزمون سراسري:

اسامي افراد واجد شرايط توسط مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به واحدهاي دانشگاهي اعلام مي شود.

4-6 -تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز ورزشي:

1-4-6 -اعمال تخفيف هاي مورد نظر براي يك بار در هر سال تحصيلي، در نيم سال تحصيلي بعد از كسب حكم قهرماني انجام مي شود و چنانچه دانشجويي در طول دوره تحصيلي خود به دفعات موفق به كسب عناوين قهرماني شود براي هر بار موفقيت از تخفيف مورد نظر بهره مند خواهد شد و در هر صورت در يك سال بيش از يك بار مشمول تخفيف نمي شود.

2-4-6 -كليه قهرمانان كشوري در بدو ورود به دانشگاه و فقط براي نيمسال اول تحصيلي مشمول تخفيف هاي مندرج در بند سه جدول مي شوند، مشروط بر آنكه از تاريخ صدور حكم قهرماني آنان بيش از 3 سال سپري نشده باشد.

5-6 -تخفيف به دانشجويان قاري و حافظ قران كريم:

1-5-6 -زمان اعطاي تخفيف شهريه، اولين نيمسال تحصيلي پس از احراز رتبه و دريافت گواهي تاييديه ي مربوط مي باشد.

2-5-6 -دانشجويان حافظ قران كريم در بدو ورود به دانشگاه جهت برخورداري از امتياز هاي اعطايي اين آيين نامه، درخواست خود را به كانون قرآن و عترت واحد ارائه مي دهند. كانون قرآن و عترت نسبت به برگزاري آزمون حفظ و ترجمه فارسي قرآن كريم اقدام نموده و در صورت كسب حداقل 80 امتياز از 100 امتياز، درخواست دانشجو را جهت برگزاري آزمون،‌تعيين رتبه و صدور گواهي به مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن عترت ارسال مي كند.

3-5-6 -اعطاي تخفيف هاي مورد نظر براي يك بار و با كسب رتبه در مقطع و رشته ي مورد نظر است و اعطاي تخفيف بيش از يك بار به دانشجو منوط به موفقيت در آزمون مقطع بالاتر و يا ارتقاي رتبه در يك سطح از مسابقات يا ارتقاي سطح مسابقات مي باشد.

تخفیف شاهدین:

دانشجو با ارائه مدارك به دفتر فرهنگ اسلامي و تكميل فرم مربوطه و ارائه آن به اداره امور دانشجويي،‌ مي تواند از اين مزايا استفاده نمايد.

مراحل ثبت تخفیف شاهدین:

1)ارائه معرفي نامه دانشجو از بنياد شهيد

2)تكميل فرم درخواست كمك شهريه توسط دانشجو

3)ارسال اسامي دانشجويان به همراه مدارك مورد نياز به امور مالي دانشجويي براي ثبت تخفيف

4)تايپ فهرست مشخصات فردي و آموزشي دانشجويان و ارسال آن همراه با مدارك مورد نياز به اداره كل بنياد شهيد منطقه

دريافت فهرست اسامي از بنياد شهيد و واريز وجه به حساب دانشجويان شاهد