درخواست کارت دانشجویی
دانشجوی محترم  در صورتی که تاکنون کارت دانشجویی الکترونیکی خود را دریافت نکرده اید و یا اینکه کارت شما مفقود گردیده است ، لطفا موارد ستاره دار را تکمیل نموده و  بر روی دکمه ثبت کلیک فرمایید.

خواهشمند است قبل از ثبت درخواست ،به امور دانشجویی مراجعه نموده و  از عدم صدور کارت خود اطمینان حاصل فرمایید.

   
شماره دانشجویی  
کد ملی  
نام و نام خانوادگی  
رشته تحصیلی
نوع درخواست  
توضیحات