معرفی کارکنان امور دانشجویی

دانشکده دختران دانشکده پسران
خانم سمیه امیری
معاون فرهنگی دانشجویی

خانم فاطمه هوشیار
مدیر فرهنگی
آقای اسماعیل رفیعی
مدیر فرهنگی
آقای بابک حسام پور
مدیر اموردانشجویی
آقای مهرداد قربانعلی
مدیر اموردانشجویی
خانم شیما شمس الدینی
مسئول اداره فارغ التحصیلان
آقای علی طاهری
مسئول اداره فارغ التحصیلان
خانم فاطمه سادات هاشمیان
کارشناس اداره فارغ التحصیلان
آقای رضازمانی
کارشناس اداره فارغ التحصیلان 
خانم فاطمه بهزادی
کارشناس فرهنگی