دانلود فرم های پژوهشي
از دانشجويان محترم تقاضا ميگردد شرايط عضويت را درفايل ضميمه مطالعه نموده و در صورت حائز شرايط بودن به آدرس اينترنتي samabpj.ir مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان سما اقدام نمايند.


شرايط عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان