معرفی اعضای هیئت علمی
سرکار خانم مریم حق پناه

گروه آموزشی:معماری
 
سرکار خانم فرنوش سقایی

گروه آموزشی:معماری
 
سرکار خانم ماریا خسروی

گروه آموزشی:معماری
 
جناب آقای مهدی توکلی

گروه آموزشی:معماری
 
جناب آقای امین اسکندری

گروه آموزشی:کامپیوتر
 
جناب آقای محمدعلی اسدی

گروه آموزشی:کامپیوتر
 
سرکار خانم آزاده ایرانمهر

گروه آموزشی:کامپیوتر
 
سرکار خانم زهره ريیسی

گروه آموزشی:حسابداری
 
جناب آقای موسی رحیمی

گروه آموزشی:حسابداری
 
جناب آقای عباس صادقی

گروه آموزشی:حسابداری
 
سرکار خانم حمیده ادراکی

گروه آموزشی:صنایع شیمیایی
 
سرکار خانم فریبا خلیلی

گروه آموزشی:صنایع شیمیایی
 
جناب آقای محمد حجی خراسانی

گروه آموزشی:صنایع شیمیایی
 
جناب آقای محمد امیر شرافتی

گروه آموزشی:ساختمان
 
جناب آقای علی نیکویی

گروه آموزشی:معارف
 
سرکار خانم سمیه امیری

گروه آموزشی:معارف
 
جناب آقای امین رییسی

گروه آموزشی:فیزیک
 
سرکار خانم زهرا مقصود زاده

گروه آموزشی:الکترونیک
 
جناب آقای صادق زرمهی

گروه آموزشی:الکتروتکنیک
 
سرکار خانم مریم خیرده

گروه آموزشی:تربيت بدني
 
جناب آقای علی حسین زاده گنابادی

گروه آموزشی:تربيت بدني
 
جناب آقای محسن غفوریان

گروه آموزشی:تربيت بدني
 
جناب آقای سید محمدرضا ناظم السادات

گروه آموزشی:مکانیک خودرو
 
جناب آقای سید رضی علوی نژاد

گروه آموزشی:معماری
 
جناب آقای امیر محسنی آهویی

گروه آموزشی:صنایع شیمیایی